MedezeggenschapsraadDe Medezeggenschapsraad bestaat altijd uit 3 personeelsleden en 3 ouderleden. Sinds vele jaren is de MR officieel actief binnen de school.

U kunt de MR vergelijken met de ondernemingsraad van een bedrijf. De MR heeft als taak overleg te plegen met het bestuur over allerlei zaken die belangrijk zijn om goed onderwijs te kunnen garanderen voor onze kinderen. U kunt hierbij denken aan hygiëne, de formatie, groepsindeling, enz. Het uiteindelijke besluit ligt altijd bij het bestuur, de MR geeft advies of verleent instemming.

De personeelsleden worden door het personeel zelf gekozen maar de ouderleden worden gekozen door de ouders, dus daar kunt u als ouder een actieve rol in spelen. Iedereen wordt gekozen voor een periode van 3 jaar en men kan per jaar aansluitend herkozen worden. Voorwaarde voor kandidaatstelling is wel dat ieder (aankomend) lid moet instemmen met de grondslag en doelstelling van onze school.

Er wordt een aantal keer per jaar vergadert; mede afhankelijk van wat er zich afspeelt op school. De onderlinge verhoudingen op school zijn heel goed omdat we ons allemaal bewust zijn van het centrale doel dat we samen delen: goed christelijk onderwijs kunnen (blijven) garanderen voor onze kinderen.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u mailen naar: mr.lichtbron@ijsselrijk.nl

Visie


De MR adviseert,controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:

  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op onze school beïnvloeden.
  • een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de BBMR.
Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

Hieronder vindt u het jaarverslag van de MR van het kalenderjaar 2022.
Jaarverslag 2022 MR de Lichtbron.pdf

Verder verwijzen we u graag naar het statuut en reglement van de MR. 
Reglement MR de lichtbron 2022 PDF.pdf
Statuut MR de lichtbron 2022 PDF.pdf