Cultuur

Waar staan we voor?

Op onze school creëren we een omgeving waarin we sámen het verschil maken in het leven van de ander. Dit zien we als een opdracht vanuit onze christelijke identiteit. We weten wat een leven met Jezus inhoudt en stralen dat uit. We doen dit door vanuit een positieve grondhouding een veilige omgeving te creëren waarin alle betrokkenen (personeel, ouders en kinderen) ‘ondanks zichzelf, zichzelf mogen zijn’. Hierdoor mag iedereen zich binnen zijn of haar mogelijkheden optimaal ontwikkelen. Onze school is een ontwikkelplek voor alle betrokkenen. Een plek waar goed onderwijs wordt gegeven en waar we trots op zijn!

Daar gaan we voor!

In augustus 2022:

Is onze school een veilige en vertrouwde plek omdat

  • We werken we vanuit heldere overlegstructuren en communicatie.
  • We werken vanuit heldere kaders om van daaruit onze verantwoordelijkheid te kunnen nemen.
  • Processen en structuren zijn voor alle betrokkenen helder.
  • De teamleden elkaars kwaliteiten, valkuilen en interactievoorkeuren kennen en deze optimaal worden benut.
  • Teamleden toegerust zijn om zich uit te spreken en elkaar proactief aan te spreken, ook over de zaken waarbij je het met elkaar oneens bent.

Is onze school een plek waar iedereen leert en ontwikkelt doordat

  • Er wordt gespard in plaats van gespaard.
  • De inhoud tijdens overlegmomenten gericht is op ‘samen een stap vooruit willen zetten’.
  • De zorgstructuur een beroep doet op reflectie en ontwikkeling.
  • Er een sfeer is van dialoog en reflectie door hier gericht in te faciliteren.