Verlofaanvragen

Hoewel kinderen na aanmelding bij ons op school verplicht zijn onderwijs te volgen volgens de leerplicht kan het gebeuren dat er omstandigheden zijn waarop dit (even) niet mogelijk is. Wij hanteren voor het aanvragen van verlof de door de leerplicht opgestelde reglementen. De directeur is eindverantwoordelijk voor het wel of niet toekennen van verlof.

Medisch verlof


Wij vragen u zo veel mogelijk rekening te houden met het plannen van afspraken buiten schooltijd. Indien het niet anders kan kunt u via Parro aangeven dat u zoon/dochter afwezig is. Dit is enkel voor medisch verlof zoals de tandarts, orthodontist, huisarts, ziekenhuis of andere medische redenen. Wees zo specifiek mogelijk.

Indien de afspraak onder schooltijd valt, bent u verplicht om uw kind op school te komen ophalen. We sturen nooit kinderen naar huis. Dit geldt ook voor leerlingen van groep 7 en 8.

Verlof voor extra vakantie en leerplicht


Regelmatig komt het verzoek om extra verlof- en/of vakantiedagen. Het blijkt dan, dat er nogal onduidelijkheden zijn rond de aanvraag voor een tijdelijke vrijstelling van de leerplicht. In het algemeen geldt, dat de directeur alleen toestemming mag geven voor een vrije (mid)dag indien er sprake is van gewichtige omstandigheden (bijzondere familieomstandigheden zoals huwelijk, jubileum, begrafenis). Er mag geen vrij gegeven worden voor bijvoorbeeld het wegbrengen van een familielid naar Schiphol, voor het uitslapen na een feest, voor het deelnemen aan sporttoernooien, voor een lang weekend in een vakantiebungalowpark e.d. Ook kan er geen verlof aansluitend aan de zomervakantie gegeven worden! Indien er sprake is van (een vermoeden van) ongeoorloofd verzuim heeft de directeur de wettelijke plicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Er bestaat een aparte, eenduidige manier voor het aanvragen van extra verlof- of vakantiedagen. Alle verzoeken om extra vakantie worden schriftelijk bij de schoolleiding ingediend. De formulieren hiervoor zijn te verkrijgen bij de schoolleiding. Deze moeten uiterlijk 6 weken van tevoren ingediend worden.

Mocht u op voorhand vragen hebben over leerplicht, verlofaanvragen, vervolgonderwijs of andere zaken kunt u altijd contact opnemen met onze leerplicht ambtenaar Monique Vedder. Ze is te bereiken op: 0640913729 of u kunt mailen naar: m.vedder@heerde.nl