Documenten

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In dit schoolondersteuningsprofiel (sop) beschrijven wij als school wat de mogelijkheden zijn om leerlingen te ondersteunen. Hierbij gaan wij uit van basisondersteuning en extra ondersteuning. De afspraken over de invulling van de basisondersteuning zijn op het niveau van het samenwerkingsverband gemaakt en gelden voor alle deelnemende scholen. De basisondersteuning heeft betrekking op onderwijsinhoudelijke aanpakken en op de kwaliteit van de ondersteuningsprocessen in onze school. De extra ondersteuning beschrijft de specifieke mogelijkheden van onze school, die verder gaan dan de afspraken over de basisondersteuning. Dit schoolondersteuningsprofiel is in samenspraak met en binnen het schoolteam tot stand gekomen en vastgesteld. Klik hier om het SOP te downloaden.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Onze schoolgids geven we jaarlijks uit in de vorm van een prachtige kalender. Deze is op te vragen bij de schooldirectie. Helaas lukt het niet deze in dezelfde vorm hier te downloaden.  Klik hier om de schoolgids te downloaden in de vereenvoudigde versie waarbij ook persoonsgegevens van niet onderwijspersoneel is geanonimiseerd.

Privacy relement

Hier indt u het privacy regelement van IJsselrijk. 

Zorgstructuurplan

In een zogenaamd zorgstructuurplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Klik hier om het plan te downloaden.

Aanmeldformulier

Denkt u er over na uw kind bij ons op school aan te melden vinden we dat natuurlijk heel erg leuk. Graag laten we u in een kennismakingsgesprek de school zien en vertelt de directeur over iets over de achtergrond en mooie ontwikkelingen op allerlei gebied. Na het kennismakingsgesprek kunt u via het aanmeldformulier uw kind officieel aanmelden. Bij ontvangst van het document heeft de school 6 weken de tijd om te kijken of wij uw kind kunnen bieden wat nodig is voordat de aanmelding definitief is. Het aanmeldformulier is te verkrijgen op school.

We kijken er naar uit u te mogen verwelkomen!

Klachtenregeling

Hier vindt u onze klachtenregeling.

Pestprotocol

"Samen leven en samen werken"

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Klik hier om het anit-pestprotocol van onze te downloaden.

Aanmeldformulier schoolvereniging

Middens het invullen van het aanmeldformulier kunt u lid worden van onze schoolvereniging. Onder het kopje organisatie- schoolvereniging kunt u meer informatie vinden.